Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, PayBull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (PayBull), müşterilerini, üye işyerlerini, çalışanları ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10’uncu maddesi kapsamında aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kişisel verileriniz;.

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

 4. ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz ödeme hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır:

 • Kimliğinizi doğrulamak,

 • Sunulan hizmetlerin ve iş faaliyetlerinin ifası ve icrası ile bu hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,

 • Hizmet ve faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası,

 • Sunulan hizmetlere ilişkin, güncel kampanya ve ödeme araçlarının kullanılabileceği, özellikle Müşterilerin elektronik para hizmetini daha geniş alanda ve efektif kullanmasında yararlı olacak bilgilerinin paylaşılması,

 • Denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Servis güncellemeleri ve hattalar hakkında sizi bilgilendirmek,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuat kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Finans, muhasebe ve/veya faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takibi,

 • Hukuki süreçlerin takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Resmi kurumlarla iletişim ve yazışmaların gerçekleştirilmesi,

 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve sağlanması,

 • Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetilmesi

 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve/veya icrası,}

 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve/veya takibi,

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca onay alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kurumsal bilgisi, sağlayıcı bilgisi, kullanıcı bilgisi, finansal bilgi, evrak bilgi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, özlük bilgisi, çalışan bilgisi, çalışan aday bilgisi, talep/şikayet yönetim bilgisi, diğer kişilerden elde edilen bilgiler, çerez (cookie) bilgisi

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’nun 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesinde ve KVKK’nun 7’nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

 • kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.